Project beoordeelt groot aantal sport- en beweeginterventies

Gemeenten, instellingen en bedrijven die een aanpak zoeken om mensen meer te laten sporten of bewegen, kunnen kiezen uit een veelkleurig palet aan interventies. Dat is verheugend, maar ook lastig. Want op welke manier kun je interventies met elkaar vergelijken? En hoe kun je iets te weten komen over de kwaliteit van de interventie? Het project Effectief Actief, uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), wil deze vragen beantwoorden. Het project erkent de kwaliteit van interventies door middel van een landelijke beoordelingssystematiek en etaleert ze vervolgens in een online overzicht. Ineke Kalkman is namens NISB projectleider van Effectief Actief. Zij ziet veel voordelen voor zowel interventie-eigenaren, klanten en de partners in het project: “Dankzij subsidie van het ministerie van VWS geven we een extra impuls aan de kwaliteit van sport- en beweeginterventies. Daarmee versterken we de beweging die al door het Centrum Gezond Leven en anderen in gang is gezet en bieden we de eindgebruiker - de professional - een database van effectieve interventies op het gebied van sport en bewegen. Uiteraard is het samenstellen van een dergelijk overzicht iets dat je niet alleen kunt uitvoeren. Vanuit diverse invalshoeken en impulsen werken we samen met veel verschillende organisaties.” De eerste versie van de database zal in het najaar van 2012 het licht zien. Effectief Actief verhoogt kwaliteit Interventies kunnen veel baat hebben bij Effectief Actief. Ineke Kalkman: “We helpen sport- en beweeginterventies eerst met het maken van een goede beschrijving. Dat is de basis voor een goede interventie. Daarna helpen we interventies met het versterken van hun werkzaamheid, hun bruikbaarheid en hun bewijslast. We bieden ondersteuning op acht verschillende thema’s, variërend van hulp bij het beschrijvingsproces tot en met hulp bij het verspreiden en aanbieden van de interventie. Interventie-eigenaren kunnen een of meer thema’s kiezen, en zo hun interventie precies daar versterken waar het nodig is.” Carolien Daniëls stuurt als coördinator zes NISB-accountmanagers aan die samen zo’n zestig interventie-eigenaren in het traject gaan ondersteunen. “Het is een intensief traject waarin hard gewerkt wordt om de interventies te versterken. Interventies kunnen daarbij ondersteuning vragen aan NISB, het Mulier Instituut, TNO of Nivel, ofwel allemaal partners met specifieke kennis op het gebied van de verschillende thema’s. Naast ondersteuning op maat, wordt in deze eerste ronde voor de interventies ook generieke ondersteuning ontwikkeld. Dit zijn bijvoorbeeld workshops over monitoring en evaluatie, over het theoretisch onderbouwen of het landelijke implementeren van een interventie. Van dit generieke ondersteuningsaanbod kunnen andere interventies in de toekomst ook gebruik maken. Aanbod dat bij NISB als kennisinstituut past en dat in de toekomst ongetwijfeld verder zal worden uitgebouwd.” Hoe worden interventies beoordeeld? Een ander belangrijk doel van Effectief Actief is de kwaliteitsbeoordeling van sport- en beweeginterventies. In nauwe samenwerking met het Centrum Gezond Leven (CGL) en andere partners werkt NISB mee aan de uitbreiding van het bestaande erkenningstraject van de i-database voor leefstijl- en gezondheidsinterventies. De bestaande erkenningscriteria worden momenteel herzien, waarbij uitvoerbaarheid en lokale context belangrijke nieuwe elementen zijn. Uiteindelijk leiden de nieuwe criteria tot een eenduidige manier van beschrijven, beoordelen en communiceren van interventies richting toekomstige afnemers. Rob Bisseling van NISB geeft de voordelen hiervan weer: “Erkende interventies hebben een goede onderbouwing en zijn overdraagbaar. Ook zijn ze landelijk beschikbaar en geven ze inzicht in randvoorwaarden voor succesvolle lokale implementatie. Dit is belangrijke informatie die professionals nodig hebben om effectief te kunnen werken. Het unieke van onze samenwerking is dat alle betrokken instellingen toewerken naar een gezamenlijke en breed gedragen beoordelingssystematiek. Dat heeft veel voordelen: interventie-eigenaren hebben niet meer te maken met verschillende erkenningstrajecten en afnemers krijgen met de database een breed en eenduidig overzicht van erkende, effectieve lokale interventies.” Unieke samenwerking Rob Bisseling wijst op het unieke karakter van de samenwerking: “Effectief Actief is eigenlijk het eerste traject waarbij de hele sport- en beweegsector, van interventie-eigenaar tot kennisinstituten en onderzoeksinstituten, betrokken is en op die manier ook echt een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van de sector. We zijn nu echt goed aan het samenwerken, en niet alleen maar aan het afstemmen. De vrucht daarvan wordt nu al duidelijk.” Ineke Kalkman voegt daar aan toe: “NISB zit als kennisinstituut voor sport en bewegen precies in het centrum van de activiteiten: we werken op de scheidslijn tussen theorie en praktijk: we blijven ontwikkelen en toepassen voor de lokale praktijk, en tegelijkertijd dragen we zorg voor een werkbaar en gefundeerd kwaliteitskader. We vervullen daarin de rol van verbinder die praktijk aan onderzoek en beleid verbindt.” Voor meer informatie over Effectief Actief: www.effectiefactief.nl. Voor informatie over de Menukaart Sportimpuls: www.effectiefactief.nl/menukaart. NISB is bereikbaar via 0318 - 490 900.

Datum: 16-05-2012